ಗ್ರಾಮ ಸೇತು

ಗ್ರಾಮ ಸೇತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಆಸಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಸೇತು ಕಾರ್ಯಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರಕರೆಂದು ಗುರತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು; ಸಮುದಾಯ ಜನರನ್ನು ಕ್ರೀಯಾಶೀಲ ನಾಗರಿಕರಾಗಿಸುವ (ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಸೇತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಪ್ರೇರಕರು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.