ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪುನರ್ಚಿತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳೆಂದರೆ,

ಇತರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಕುರಿತ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಯ ಕೈಪಿಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮುಂದೆ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊರಬರಲಿದೆ.

ಉಪ್ಸಾರು ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಚಿತ್ ತಂಡದ ಕೋರ್ ಟೀಂ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ/ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

Group Photo: June 18th, 2017 after the open-house on land restoration at Angarike Maala.

ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

೨೦೧೧ ರಿಂದ ೨೦೧೭ ರವರೆಗೆ, ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ(ಎಪಿಡಿ), ತೆರ್ ಡೇ ಹೋಂ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಬಿನಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದಿರಗಳು/ನೀತಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುನರ್ಚಿತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಲ (ನೆಟವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಾರಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (www.ruralagrarianstudies.org) ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.