ಸಂಪರ್ಕ

ನೊಂದಣಿ ವಿವರಗಳು :
ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆರ್‌ಜೆ-೪-೦೦೦೨೮-೨೦೧೧-೧೨ ದಿನಾಂಕ ೦೯/೧೧/೨೦೧೧.
ಪುನರ್ಚಿತ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೬೧ ರ ಪ್ರಕಾರ ೮೦ಜಿ ಅಡಿ ಬರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪಿ-೯೭/೮೦ಜಿ/ಸಿಐಟಿ/ಎಂವೈಎಸ್/೩೦೧೨-೧೩ ದಿನಾಂಕ ೦೭-೦೬-೧೨ ಚಾಲ್ತಿಯ ಅವಧಿ ೨೦೧೨-೧೩ ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ.

ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

4 + 13 =

ಪುನರ್ಚಿತ್

ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ  ೫೭೧೩೪೨
ಇಮೇಲ್ : punarchithcollective@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೩೬೦೨೧೫;  ೮೭೬೨೮೪೨೨೫೩

ಪುನರ್ಚಿತ್

ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ  ೫೭೧೩೪೨