ವರದಿಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2020 – 21

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2019 – 20

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018 – 19

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017 – 18

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016 – 17

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015 – 16

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014 – 15

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013 – 14

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012 – 13

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011 – 12

ಬಾಹ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಹೊರಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಂದ ಪುನರ್ಚಿತ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ೨೦೧೭ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಕನ್ನಡ)

ಹೊರಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ೨೦೧೪ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ)